RODO

Szanowni Państwo,
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.1) zwane dalej: „RODO”. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są i jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe pozostanie firma AGRICOLA-FINANCE KATARZYNA SZATAN, MROCZKÓW DUŻY 43, 26-300 Opoczno, NIP 768-172-26-13, www.specagro.pl zwana dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod poniższym adresem:
AGRICOLA-FINANCE KATARZYNA SZATAN, MROCZKÓW DUŻY 43, 26-300 Opoczno, adres e-mail: rodo@specagro.pl

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy w związku z dokonywanymi transakcjami.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądania przed jej zwarciem w celu zawarcia i wykonania umowy;
2) na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. w celach podatkowych i rachunkowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu przez okres:
1) w którym przepisy nakazują przechowywać dane np. podatkowe i rachunkowe,
2) przedawniają się roszczenia wynikające z Umowy,
3) do czasu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano a podstawie zgody przed jej wycofaniem,
4) w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych z zakresu przestrzegania
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne ( zapewnienie rozliczalności).

Państwa dane osobowe są przekazywane:
1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i uczestniczącym w wykonywaniu naszych usług w szczególności:
– podmiotom świadczącym nam usługi podatkowe, rachunkowe oraz pomoc prawną,
2) Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu, w szczególności:
-podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą ( np. banki), w celu dokonania wpłaty lub dokonania zwrotów lub innych operacji wynikających z Umowy,
– podmiotom nabywającym wierzytelności w razie niespłacenia zobowiązań wynikających z Umowy
– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp. w zakresie w jakim staną się administratorem danych.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie Umowy.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.